Reddend Zwemmen

Reddend Zwemmen Beringen beer logo

Reddend Zwemmen

Huishoudelijk reglement Reddend Zwemmen Beringen vzw


Intern reglement

versie maart 2021

 

Art. 1: Betaling van het lidgeld betekent automatisch dat men akkoord gaat met onderstaande reglementen, die jaarlijks door het bestuursorgaan kunnen herzien/aangepast worden.

 

Art. 2: Slechts zij die het jaarlijks lidgeld hebben betaald, worden tot de trainingen toegelaten op de uren die daarvoor zijn voorzien in Sportoase Beringen op donderdag van 20 u00 tot 21u00 en zaterdag van 9 u – 10 u in het zwembad .

De leden dienen een tiental minuten voor de training aanwezig te zijn. Degene die te laat zijn moeten aan de balie hun  lidkaart tonen om toegang tot het zwembad te verkrijgen . 

Dinsdag en donderdag ( vakantieregeling 19u-21u ) in dePaalse Plas en die naargelang de omstandigheden kunnen worden aangepast . Vanaf  mei tot en met september zullen deze trainingen voorzien worden op de Paalse plas .in de daartoe voorziene zone door gemeente Beringen . Fluocerende badmuts  te dragen tijdens training om zichtbaarheid aan te tonen tegen over de andere watersporters ( zeilers surfers ..) Iedereen houdt zich aan de algemene regels die opgesteld zijn door de gemeente en vereniging Men begeeft zich niet in de toestand van clublid buiten de trainingsuren buiten de afgebakende zone in het water . De gemeentelijke redder kan hiervoor een GAS boete uitschrijven . Bij herhaaldelijk niet naleven van de regels kan het bestuursorgaan een tuchtmaatregel opleggen aan het betrokken lid / trainer …

 

Art. 3: Het lidgeld en de wijze van betaling wordt elk jaar door het bestuursorgaan vastgelegd en mede gedeeld aan de toegetreden leden De periode is van 1 januari tot 31december. Opmerking : vanaf het derde lid van een gezin is er een korting van 5,00 euro.

Overmachtsclausule : De ledenbijdrage wordt in geen enkel geval, ook niet in geval van vroegtijdige beëindiging van het lidmaatschap of overmacht in de meest ruime zin (o.a. ziekte, epidemie of pandemie, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, brand, staking, …), terugbetaald, zelfs indien hierdoor de uitoefening van de lidmaatschapsrechten niet gegarandeerd kan worden.

 

Art. 4: Men is slechts verzekerd vanaf het ogenblik dat het jaarlijks lidgeld betaald is (sportverzekering ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid gedurende de trainingen en de wedstrijden).+ club activiteiten . De uitstappen worden extra verzekerd als ook de activiteiten die geen betrekking hebben op reddend zwemmen .Het  doel van de club is om de toegetreden leden wegwijs te maken in de reddingsport om zichzelf en anderen te leren redden in benarde situaties.

 

Art. 5: Gedurende de korte schoolvakanties blijven de leden op hun uren verder zwemmen. Tijdens de periode juli / augustus wordt elk jaar een bijzondere zwembadregeling bekendgemaakt. Vanaf   eind mei tot eind september , zullen er open water trainingen ingelast worden op de Paalse Plas in Beringen. Leden van een andere reddingsclub mogen hieraan deelnemen mits een kleine vergoeding (van 2,00 euro / persoon / per training ) Elke club krijgt na het openwater seizoen een facturatie  toegestuurd van het aantal trainingen en deelnemers van hun club . Deze regel geldt niet voor een zwembad training ,alleen voor de openwater trainingen. Bij deelname aan een zwembad training betaald de externe deelnemer(ster) aan de dienst doende trainer hun bijdrage.

 

Art. 6: Officiële mededelingen worden aan de leden en toegetreden leden per brief of email meegedeeld. Indien de leden geen email adres hebben worden zij per briefverwittigd . Info kan ook via Facebook + Website.+Wattsapp groep . Voor degene die dit wensen kan de info ook alleen via brief gecommuniseerd worden. Dit dient wel apart vermeld te worden  aan het bestuursorgaan indien zij dit wensen.

 

Art. 7: Iedereen die zich gedurende de trainingen, wedstrijden en/of andere activiteiten van de vereniging onsportief gedraagt en daardoor de goede werking en/of de goede naam van de club nadelig beïnvloedt , of de veiligheid van de andere toegetreden leden in het gedrang brengt, kan door het bestuursorgaan worden geschorst en in ernstigegevallen uit de vereniging worden gesloten. Geschorste of uitgesloten toegetreden leden hebben geen recht op terugvordering van het lidgeld.

 

Art. 8: Het bestuursorgaan wijst alle verantwoordelijkheid af voor ongevallen ten gevolge van het niet naleven van de richtlijnen. Diefstal tijdens de trainingen / wedstrijden bij hetniet opbergen van waardevolle voorwerpen in de daarvoor bestemde lockers ( zwembad / Paalse plas )

 

Art. 9: Iedereen dient de richtlijnen van de trainers (sters), clubafgevaardigden en bestuurs orgaan, alsook de reglementen vastgesteld door het bestuursorgaan van de Stad Beringen of de reglementen van het zwembad waarin men zich bevindt , strikt na te leven.

 

Art. 10: Men begeeft zich slechts te water na toestemming van de trainer(ster).

 

Art. 11: De kleedkamers zijn geen speelkamers. De zwemmers(sters) dienen het eigendom   van de andere toegetreden leden te respecteren. Na het omkleden verlaat men onmiddellijk de kleedkamers. De kleedkamers zijn 15 minuten na de training ontruimd  voor de volgende gebruikers van het zwembad .

 

Art. 12: De kleedkamers zijn onbewaakt. Iedereen wordt verzocht geen geld en andere waardevolle voorwerpen in de kleedkamers achter te laten. Die kunnen opgeborgen worden in de kleedkastjes (sluiten door muntstuk (€ 2,00) in te steken).

 

Art. 13:  Het gebruik van toestellen, eigendom van  Sportoase (vb. drijfmatten,   waterglijbaan enz.), zijn verboden tenzij toelating van de trainers (sters). Als het past zal de trainer (ster) de nodige vrije tijd  geven om van de accommodatie te genieten ( welness, glijbanen)

 

Art. 14: De zwemmers(sters) houden zich aan de richtlijnen van de verantwoordelijke trainer(ster). Bij het niet na levenhiervan heeft de verantwoordelijke trainer(ster) het recht de zwemmer(ster) uit het water te verwijderen. De toegetreden leden die zich onttrekken aan het toezicht vallen niet meer onder de verantwoordelijkheid van de trainer (ster) en het bestuursorgaan.

 

Art. 15: Op donderdag en zaterdag gebruikt iedereen de kleedkamers die door Sportoase toegewezen zijn tijdens de club trainingen. Buiten deze uren is de club niet meer verantwoordelijk voor de schade / ongeval van hun toegetreden leden.

 

Art.16: Er is een opberg ruimte voorzien in het zwembad voor ons reanimatie materiaal / vinnen  / andere materialen (body boards, zwemhandschoenen, poppen, hindernissen klossen, zwemparachutes...) Er wordt van iedere trainer(ster) en bestuurslid, die hiervan gebruik maakt, het materiaal met zorg te behandelen en netjes op te bergen in de ruimte en de voorzienbare rekken. Op regelmatige basis wordt er een inventaris opgemaakt en gecontroleerd door de materiaalbeheerder.

 

Art.17: Bij eventuele moedwillige beschadiging van het club materiaal door de toegetreden  leden zal er een sanctie worden getroffen, die door het bestuursorgaan bepaald wordt. Een minimale som van € 25,00 zal gevraagd worden. Tenzij de kosten hierdoor niet gedekt worden,  zal er een hogere som als sanctie zijn, te bepalen door het bestuursorgaan na overleg. 

 

Art.18 a: De jaarlijkse Algemene Vergadering zal steeds in maart plaats vinden. De leden van de AV worden hierop uitgenodigd via email of brief of via sociale media voor de toegetreden leden Om belangrijke doelstellingen en goedkeuringen te bekomen is er een twee derde meerderheid nodig. De Algemene Vergadering kan buiten de effectieve leden en bestuursorgaan ook andere uitnodigen om toe te treden tot de Algemene Vergadering  per email of brief. Eventuele kandidaten voor het bestuursorgaan worden op de AV bekrachtigd. Bij niet aanvaarding, kan deze kandidaat zich het jaar nadien opnieuw aanbieden.

 

Art.18 b: Het mandaat  van het bestuursorgaan: Voorzitter/Secretaris/Penningmeester en andere bestuursleden  worden voor onbepaalde tijd vastgelegd en bekrachtigd door de Algemene Vergadering. Ieder bestuurslid kan  zijn/haar ontslag ten alle tijden schriftelijk indienen aan het secretariaat via email aan info@reddendzwemmenberingen.be

              

Art.18 c: Ontslag :

Men kan met een schriftelijke nota zonder reden te noemen haar/zijn ontslag indienen ten alle tijden en men is ontheven van haar/zijn functie bij goedkeuring van de AV door 2/3 meerderheid. Bij geen 2/3 meerderheid of onthouding van ontslag zal zij haar/zijn functie uit doen tot de volgende AV of vervangster(er ) bepaalt door de AV.

 

Art18 d: Verkiezing/ herverkiezing bestuursorgaan  :

Men kan een volmacht geven aan één ander effectief lid van de AV bij afwezigheid.

De procedure van de verkiezing: Uitnodiging met de nodige documenten worden 15 dagen voor de AV per email verzonden. Indien een lid geen email heeft wordt deze per brief verzonden dezelfde dag als de email. Bij een verkiezing van het bestuursorgaan wordt steeds een kwijting gevraagd door de Algemene Vergadering en voor de rekening nazichters . Deze zijn steeds per twee en kunnen meerdere jaren actief zijn voor controle van het financiele club bestand .

 

Art 19 : Ontbinding / Vereffening vereniging :

Men kan de vereniging alleen met toestemming van de AV ontbinden. Deze ontbinding moet ook schriftelijk medegedeeld worden aan de redders federatie met name RedFed en op de Griffie van ondernemingsrechtbank te Hasselt. De vereffening kan alleen met alle verplichte verrichtingen ( publicatie staatsblad/schuldvereffeningen/betalingen rekeningen/afsluiten rekening… gebeuren. De materialen en resterende gelden (na aftrek kosten) mogen alleen aan een vereniging geschonken worden met de zelfde doelstelling (reddersclub). Er mag geen winst uitkering en materiaal verdeling gedaan worden onder de eigen leden.

 

Art.20: Om de privacy ( GDPR ) van de toegetreden leden en bestuursorgaan te beschermen worden hun gegevens alleen ter beschikking gesteld aan de federatie (Redfed) verzekering en eventueel aan de gemeente Beringen. Deze gegevens worden tot 7 jaar bewaard op het secretariaat van de club en kan ten alle tijden worden ingekeken of aangepast. Genomen beelden/foto’s worden niet zonder toestemming van de toegetreden leden en bestuursorgaan op facebook , website , promo doeleinden …. doorgegeven. Deze worden alleen gebruikt intern of voor folders /promo…. met de toestemming van de toegetreden leden en bestuursorgaan.

 

Art 21 : Door de nieuwe richtlijnen van een VZW zal het UBO register telkens om het jaar verplicht moeten worden bevestigd  . Bij de minste aanpassing  vb ontslag van eenmandaat in het bestuursorgaan of aanstelling nieuw lid bestuursorgaan , gebeurt dit binnen de maand . Alle betrokken bestuursleden worden hiervan op de hoogtegebracht.

 

Art 22 : De VZW heeft als hoofddoel haar toegetreden leden te vormen tot redder(ster ) en organiseert bijscholingen HR , cursus HR … om dit te ondersteunen. Om dit te verwezenlijken zal er eens een commercieel evenement worden georganiseerd hiervoor om de jeugd opleiding te kunnen  realiseren .( recreatie wedstrijd / club wedstrijd, sportkamp….)

 

Art 23: Medisch- Ethisch verantwoord Sporten:

Er wordt gestreefd naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pesten en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag.                                             

- Fairplay en sportiviteit worden hoog in het vaandel gedragen

- Er wordt gewerkt aan een fysiek veilige omgeving waarin elk lid zich veilig kan bewegen

- Er heerst een open sfeer waarin iedereen zijn mening kan geven

- Er wordt op een gezonde en medisch verantwoorde manier aan sport gedaan

Bij schending van de persoonlijke integriteit kan er beroep gedaan worden op één van de twee API’s ( Aanspreekpunt Integriteit ) van onze club, bij wie de persoon in kwestie ten rade kan gaan en zijn /haar probleem in alle discretie kan voorleggen .Deze API zal dan de zaak onderling met hem / haar bespreken en er in alle discretie een oplossing voor zoeken.  

Het emailadres waar ieder zijn/ haar probleem kan voorleggen is Api@reddendzwemmenberingen.be Bij onoplosbaar binnen de club zal deze zaak aan de beschikbare API van de federatie voorgelegd worden , waarna deze dan een beslissing neemt of oplossing biedt hiervoor.

 

Art 24 : Het aangepaste intern reglement dateert van maart 2021.

 

Het bestuursorgaan Reddend zwemmen Beringen vzw