Reddend Zwemmen

Reddend Zwemmen Beringen beer logo

Reddend Zwemmen

Huishoudelijk reglement Reddend Zwemmen Beringen vzw


Art. 1: Betaling van het lidgeld betekent automatisch dat men akkoord gaat met onderstaande reglementen, die jaarlijks door het bestuur kunnen herzien/aangepast worden.

 

Art. 2: Slechts zij die het jaarlijks lidgeld hebben betaald, worden tot de trainingen toegelaten op de uren die daarvoor zijn voorzien in Sportoase Beringen op donderdag (20u00 - 21u00) en zaterdag (9u00 - 10u00); en in de Paalse Plas (vakantieregeling: dinsdag en/of donderdag, 19u00 - 21u00); en die naargelang de omstandigheden kunnen worden aangepast. De leden dienen een tiental minuten voor de training aanwezig te zijn omdat Sportoase naargelang het aantal de kleedkamers doorgeeft. Degenen die te laat zijn moeten aan de balie hun club lidkaart tonen om toegang tot het zwembad te verkrijgen .

 

Art. 3: Het lidgeld en de wijze van betaling wordt elk jaar door het bestuur vastgelegd.

 

Art. 4: Men is slechts verzekerd vanaf het ogenblik dat het jaarlijks lidgeld betaald is (sportverzekering ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid gedurende de trainingen, wedstrijden en clubactiviteiten). De uitstappen worden extra verzekerd.

 

Art. 5: Gedurende de korte schoolvakanties blijven de leden op hun uren verder zwemmen. Tijdens de periode juli-augustus wordt elk jaar een bijzondere regeling bekendgemaakt. Vanaf juni tot eind september zullen er openwatertrainingen ingelast worden op de Paalse Plas in Beringen. Leden van een andere reddingsclub mogen hieraan deelnemen mits een kleine vergoeding van 2,00 euro / persoon . Deze regel geldt eveneens voor een zwembadtraining.

 

Art. 6: Officiële mededelingen worden aan de leden per brief meegedeeld. Indien de leden een mailadres hebben worden zij per e-mail verwittigd .

 

Art. 7: Iedereen die zich gedurende de trainingen, wedstrijden en/of andere activiteiten van de vereniging onsportief gedraagt en daardoor de goede werking en/of de goede naam van de club nadelig beïnvloedt of de veiligheid van de andere leden in het gedrang brengt, kan door het bestuur worden geschorst en in erge gevallen uit de vereniging worden gesloten. Geschorste of uitgesloten leden hebben geen recht op terugvordering van het gestorte lidgeld.

 

Art. 8: Het bestuur wijst alle verantwoordelijkheid af voor ongevallen ten gevolge van het niet naleven van de richtlijnen.

 

Art. 9: Iedereen dient de richtlijnen van de trainers(sters), clubafgevaardigden en bestuursleden, alsook de reglementen vastgesteld door het bestuur van de Stad Beringen of de reglementen van de zwembaden waarin ze zich bevinden strikt na te leven.

 

Art. 10: Men begeeft zich slechts te water na toestemming van de trainer(ster).

 

Art. 11: De kleedkamers zijn geen speelkamers. De zwemmers(sters) dienen het eigendom van de andere leden te respecteren. Na het omkleden verlaat men onmiddellijk de kleedkamers.

 

Art. 12: De kleedkamers zijn onbewaakt. Iedereen wordt verzocht geen geld en andere waardevolle voorwerpen in de kleedkamers achter te laten. Die kunnen opgeborgen worden in de kleedkastjes (sluiten door muntstuk ( € 2,00 ) in te steken).

 

Art. 13:  Het gebruik van toestellen, eigendom van Sportoase (vb. drijfmatten, waterglijbaan e.d), zijn verboden tenzij toelating van de trainers(sters). Eenmaal om de 3 maanden wordt er een half uur vrije tijd gegeven om van de accommodatie te genieten (wellness, glijbanen, …).

 

Art. 14: De zwemmers(sters) houden zich aan de richtlijnen van de verantwoordelijke trainer(ster). Bij het niet navolgen hiervan heeft de verantwoordelijke trainer(ster) het recht de zwemmer(ster) uit het water te verwijderen. Leden die zich onttrekken aan het toezicht vallen niet meer onder de verantwoordelijkheid van de trainer(ster) en het bestuur.

 

Art. 15: Op donderdag en zaterdag gebruikt iedereen de kleedkamers die door Sportoase toegewezen zijn.

 

Art.16: Er is een opbergruimte voorzien in het zwembad voor ons reanimatiemateriaal / vinnen / andere materialen (bodyboards, zwemhandschoenen, ...). Er wordt van iedere trainer en bestuurslid, die hiervan gebruik maakt, verwacht het materiaal met zorg te behandelen en netjes op te bergen in de ruimte en voorziene rekken.

 

Art.17: Bij eventuele moedwillige beschadiging van het clubmateriaal door de leden zal er een sanctie worden getroffen, die door de Raad van Bestuur bepaald wordt. Een minimale som van € 10,00 zal gevraagd worden, tenzij de kosten hierdoor niet gedekt worden, zal er een hogere som als sanctie zijn te bepalen door het bestuur na overleg.

 

Art.18: De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zal steeds in maart plaats vinden. De leden worden hierop uitgenodigd via brief of e-mail. Daar deze maar eenmaal per jaar is wordt er van de leden verwacht hierop aanwezig te zijn. 

 

Het bestuur Reddend Zwemmen Beringen vzw